Návštěvní řád stálých expozic a výstav Národní galerie v Praze
 1. Vstup do všech výstavních prostor Národní galerie v Praze je návštěvníkovi povolen po  předložení platné vstupenky. Pokladny Ng vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu. Z  bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Ng a strážných bezpečnostní služby.
 2. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč. Případné placení fakturou řeší ekonomicko - provozní sekce Ng.
 3. Před vstupem  do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit  v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv, jako  kabáty a pláště odkládá se též v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách přes ruku. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, video přístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek, pokud je jimi šatna vybavena. Při ztrátě evidenčního značení šatny (žeton, klíč) se vyžaduje jednorázová finanční náhrada ve výši 100, -  Kč.
 4. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodicího psa pro nevidomé.
 5. Výstavní prostory jsou zpravidla otevřeny denně včetně státních svátků od 10.00 do 18.00 hod., mimo pondělí. Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na informačních panelech, případně v tisku a dalších médiích.
 6. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí  zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.
 7. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru nebo místním rozhlasem 15, 10 a 5 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit do konce návštěvní doby prostory galerie.
 8. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením lektora Ng.
 9. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Filmování a pořizování kopií dovoleno není.
 10. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít, kouřit, používat vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefon s výhradou.
 11. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 12. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu Ng, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost  bude  vyžádána asistence policie ČR (§ 13, zák.č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů Ng.
 13. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti bezprostředně na místě u vedoucího pracovníků dozoru nebo u referátu kontroly na generálním ředitelství Národní galerie v Praze, na adrese Staroměstské náměstí 12, Praha 1.
 14. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu bude, bude mu pobyt ve výstavních prostorách ukončen.
Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2007
NG

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…