Podpora bezpečnosti sbírek z Norského finančního mechanismu

 

Národní galerie v Praze

Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.

Sbírka Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze (NG) shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská, sochařská a grafická a díla z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá. V pěti sbírkách od nejstaršího po současné umění spravuje víc než 300 tisíc uměleckých děl, která jsou jedním z pilířů národního kulturního pokladu České republiky.

PODPORA BEZPEČNOSTI SBÍREK Z NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU

Integrovaný bezpečnostní systém NG

V letech 2009-2010 uskutečňuje NG díky podpoře z Norského finančního mechanismu ve výši € 857 954,- a spolufinancování ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR ve výši € 151 404,- generální rekonstrukci systému ochrany sbírek. Realizací tohoto projektu bude vytvořen integrovaný bezpečnostní systém na nejvyšší světové úrovni, a to jak z hlediska technického, tak i organizačního. Dále bude podpořena i fotodokumentace a digitalizace sbírek NG.

Propagace nových přístupů k ochraně kulturního dědictví

Zkušenosti z budování integrovaného bezpečnostního systému budou publikovány a využity pro vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky muzeí umění v ČR. Jde o dosud nejrozsáhlejší projekt tohoto druhu v kulturních institucích ČR. NG tak vedle vlastního zabezpečení spravovaných státních sbírek posílí svou pozici metodického pracoviště v oblasti ochrany kulturního dědictví v národním, evropském i světovém kontextu

Partnerství

Součástí projektu je partnerství s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví (Riksantikvar). Těžiště spolupráce s touto instituci s bohatými zkušenostmi z ochrany památkových objektů bude spočívat zejména v konzultacích pro optimalizaci výběru bezpečnostních technologií a při tvorbě metodických materiálů pro vzdělávací aktivity

Odborná činnost

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…