Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy.

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 28.3.2014 - 6.7.2014
Místo konání: Šternberský palác

Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy

28. 3. 2014 – 6. 7. 2014

Místo konání: Národní galerie v Praze, Šternberský palác, II. patro
Autoři: Michaela Ottová, Jan Royt, spolupráce: Petr Jindra
Kurátorka: Olga Kotková
Spolupráce: Západočeská galerie v Plzni, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Část názvu výstavy „Obrazy krásy a spásy“ spojuje tři termíny. Termín „obrazy“ odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem „imagines“. Současnému člověku tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše. Výstava je koncipována do tří oddílů: Šlechta / Města / Fenomén řezbářských dílen. První oddíl představuje díla, jež za svůj vznik vděčí objednavatelům z řad nejbohatší šlechty Království českého a reprezentují jejich kulturní úroveň a společenskou prestiž. Jihozápadní Čechy sjednotila v závěru středověku (15.–16. století) majetková expanze rodu Švihovských z Rýzmberka, jednoho z nejdůležitějších rodů Českého království jagellonské doby; nejvýraznější osobností rodu byl Půta Švihovský z Rýzmberka. Bohatý památkový fond jejich rozsáhlého dominia se stal základem výstavního konceptu, k jehož dominantám patří torza oltářů z hradů Švihov a Rabí. Mezi objednavateli výtvarných děl vystupují kromě šlechty i královská a poddanská města (oddíl Města), zejména utrakvistické Klatovy, dále Horažďovice náležející Švihovským, Sušice a horní město Kašperské Hory (oltář z kostela sv. Markéty v Kašperských Horách). Svět vlastních původců artefaktů, tj. řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, je reflektován ve třetí části výstavního konceptu s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století (Oplakávání Krista z hradu Zvíkov, Oplakávání Krista ze Žebráku), která patří mezi naprosté vrcholy pozdně gotické tvorby v Českých zemích, lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem. Tehdejší účastníci dílenského provozu přitom neznali dnešní pojem umění a kolektivní povaha autorství zde vylučovala existenci umělce jakožto individuality v moderním smyslu. K výstavě vychází obsáhlý katalog, který vydává nakladatelství Arbor Vitae.

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Informace na tel: 220514598, 233090542, e-mail: sp.educ@ngprague.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORY A LEKTORY

3. 5. / SO / 15.00  / Alena Kingham
24. 5. / SO / 15.00 / Olga Kotková
7. 6. / SO / 15.00 / Ondřej Faktor
21. 6. / SO / 15.00 / Alena Kingham

Cena: základní 80 Kč / 50 Kč snížená (studenti, senioři - zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / 40 Kč členové SPNG / Trvání:cca 45 min. / Setkání: ve vestibulu paláce

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 20 osob nabízíme komentované prohlídky / Cena: 600 Kč/hod./skupina + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 220514598, 233350042

PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ S DATAPROJEKCÍ

31. 5. / 11.00 Desková a nástěnná malba v jihozápadních Čechách / Jan Royt

Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč ( studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Doba trvání:cca 60 min. / Místo setkání : přednáškový sál 2. patro vlevo

VÍKENDOVÁ DÍLNA PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

22. 6. / 10.30 – 17.00 (přestávka 13.00 – 14.00)

Výtvarný ateliér proměníme v improvizovanou řezbářskou dílnu, ve které se seznámíme s řezbářskými nástroji – dláty, rydly, palicemi – a jejich použitím. S jejich pomocí vytvoříme jednoduchý reliéf / Cena: 600Kč / 300Kč (studenti, senioři) v ceně: návštěva výstavy a přístup do expozice, materiál, zapůjčení řezbářských nástrojů, odborné sochařské vedení (MgA. Kamila Housová Mizerová) - při pěkném počasí možnost práce v zahradě Šternberského paláce / Počet osob: maximálně 10, minimálně 5/ Počet míst omezen! Rezervace nutná na telefonu: 220514598 nebo e-mail: handlova@ngprague.cz

VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

26. 4. / 14.00 – 16.00 (děti 6-9 let)
27. 4. / 14.00 – 16.00 (děti 9-13 let)

U MISTRA ŘEZBÁŘE

Přijďte nahlédnout do středověké řezbářské dílny a seznamte se s jejím provozem. Vystavené dřevořezby vznikly v jihozápadních Čechách před mnoha staletími. V ateliéru se pokusíme „obraz krásy“ pomocí řezbářských a dalších nástrojů vykouzlit i my / Cena: 90 Kč / Setkání: vestibul Šternberského paláce / Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon / Informace na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721).


SPECIÁLNÍ AKCE

DEN MUZEÍ
18.5. / 11.00 a 14.00 komentovaná prohlídka výstavy
Cena: zdarma / Místo setkání vestibul paláce/ Počet míst omezen, max. počet účastníků ve skupině 25

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC
14.6. / 20.30, 21.30, 22.30 – krátký komentář k vybranému dílu na výstavě
Cena: zdarma / Místo setkání s lektorem: na výstavě ve 2. patře

PROGRAMY PRO ŠKOLY

U mistra řezbáře - program pro 1. stupeň ZŠ, 2.-5. třída ZŠ s pracovním listem a výtvarnou činností. Seznámíme se s provozem řezbářské dílny, zahrajeme si na mistra řezbáře a přitom odhalíme různá dílenská tajemství a postupy a hravou formou vypátráme odpovědi na všechny otázky. Na rozdíl od středověkých řezbářů si naše pokusy fotograficky zdokumentujeme (fotoaparát s sebou – jeden na třídu).

Obrazy krásy a spásy – program pro SŠ. V obecných souvislostech je program zaměřen na vzdělanost a umění středověké společnosti. Na výstavě se seznámíme se základními ikonografickými typy soch a oltářními malbami a pokusíme se odhalit svébytný charakter středověké umělecké tvorby v jihozápadních Čechách.
Cena: 30 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob / 600 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / + vstupné / Doba trvání 90 min. / Rezervace: dva týdny předem na tel. 220514598 nebo e-mail: sp.educ@ngprague.cz

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Prostor pro vlastní výtvarné aktivity, hry i zábavné úkoly inspirované výstavou. Změna programu vyhrazena.

Přiložené soubory

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop