Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy.


Datum konání: 28.03.2014 - 06.07.2014
Místo konání: Šternberský palác

Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy

28. 3. 2014 – 6. 7. 2014

Místo konání: Národní galerie v Praze, Šternberský palác, II. patro
Autoři: Michaela Ottová, Jan Royt, spolupráce: Petr Jindra
Kurátorka: Olga Kotková
Spolupráce: Západočeská galerie v Plzni, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Část názvu výstavy „Obrazy krásy a spásy“ spojuje tři termíny. Termín „obrazy“ odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem „imagines“. Současnému člověku tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše. Výstava je koncipována do tří oddílů: Šlechta / Města / Fenomén řezbářských dílen. První oddíl představuje díla, jež za svůj vznik vděčí objednavatelům z řad nejbohatší šlechty Království českého a reprezentují jejich kulturní úroveň a společenskou prestiž. Jihozápadní Čechy sjednotila v závěru středověku (15.–16. století) majetková expanze rodu Švihovských z Rýzmberka, jednoho z nejdůležitějších rodů Českého království jagellonské doby; nejvýraznější osobností rodu byl Půta Švihovský z Rýzmberka. Bohatý památkový fond jejich rozsáhlého dominia se stal základem výstavního konceptu, k jehož dominantám patří torza oltářů z hradů Švihov a Rabí. Mezi objednavateli výtvarných děl vystupují kromě šlechty i královská a poddanská města (oddíl Města), zejména utrakvistické Klatovy, dále Horažďovice náležející Švihovským, Sušice a horní město Kašperské Hory (oltář z kostela sv. Markéty v Kašperských Horách). Svět vlastních původců artefaktů, tj. řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, je reflektován ve třetí části výstavního konceptu s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století (Oplakávání Krista z hradu Zvíkov, Oplakávání Krista ze Žebráku), která patří mezi naprosté vrcholy pozdně gotické tvorby v Českých zemích, lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem. Tehdejší účastníci dílenského provozu přitom neznali dnešní pojem umění a kolektivní povaha autorství zde vylučovala existenci umělce jakožto individuality v moderním smyslu. K výstavě vychází obsáhlý katalog, který vydává nakladatelství Arbor Vitae.

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Informace na tel: 220514598, 233090542, e-mail: sp.educ@ngprague.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORY A LEKTORY

3. 5. / SO / 15.00  / Alena Kingham
24. 5. / SO / 15.00 / Olga Kotková
7. 6. / SO / 15.00 / Ondřej Faktor
21. 6. / SO / 15.00 / Alena Kingham

Cena: základní 80 Kč / 50 Kč snížená (studenti, senioři - zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / 40 Kč členové SPNG / Trvání:cca 45 min. / Setkání: ve vestibulu paláce

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 20 osob nabízíme komentované prohlídky / Cena: 600 Kč/hod./skupina + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 220514598, 233350042

PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ S DATAPROJEKCÍ

31. 5. / 11.00 Desková a nástěnná malba v jihozápadních Čechách / Jan Royt

Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč ( studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Doba trvání:cca 60 min. / Místo setkání : přednáškový sál 2. patro vlevo

VÍKENDOVÁ DÍLNA PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

22. 6. / 10.30 – 17.00 (přestávka 13.00 – 14.00)

Výtvarný ateliér proměníme v improvizovanou řezbářskou dílnu, ve které se seznámíme s řezbářskými nástroji – dláty, rydly, palicemi – a jejich použitím. S jejich pomocí vytvoříme jednoduchý reliéf / Cena: 600Kč / 300Kč (studenti, senioři) v ceně: návštěva výstavy a přístup do expozice, materiál, zapůjčení řezbářských nástrojů, odborné sochařské vedení (MgA. Kamila Housová Mizerová) - při pěkném počasí možnost práce v zahradě Šternberského paláce / Počet osob: maximálně 10, minimálně 5/ Počet míst omezen! Rezervace nutná na telefonu: 220514598 nebo e-mail: handlova@ngprague.cz

VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

26. 4. / 14.00 – 16.00 (děti 6-9 let)
27. 4. / 14.00 – 16.00 (děti 9-13 let)

U MISTRA ŘEZBÁŘE

Přijďte nahlédnout do středověké řezbářské dílny a seznamte se s jejím provozem. Vystavené dřevořezby vznikly v jihozápadních Čechách před mnoha staletími. V ateliéru se pokusíme „obraz krásy“ pomocí řezbářských a dalších nástrojů vykouzlit i my / Cena: 90 Kč / Setkání: vestibul Šternberského paláce / Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon / Informace na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721).


SPECIÁLNÍ AKCE

DEN MUZEÍ
18.5. / 11.00 a 14.00 komentovaná prohlídka výstavy
Cena: zdarma / Místo setkání vestibul paláce/ Počet míst omezen, max. počet účastníků ve skupině 25

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC
14.6. / 20.30, 21.30, 22.30 – krátký komentář k vybranému dílu na výstavě
Cena: zdarma / Místo setkání s lektorem: na výstavě ve 2. patře

PROGRAMY PRO ŠKOLY

U mistra řezbáře - program pro 1. stupeň ZŠ, 2.-5. třída ZŠ s pracovním listem a výtvarnou činností. Seznámíme se s provozem řezbářské dílny, zahrajeme si na mistra řezbáře a přitom odhalíme různá dílenská tajemství a postupy a hravou formou vypátráme odpovědi na všechny otázky. Na rozdíl od středověkých řezbářů si naše pokusy fotograficky zdokumentujeme (fotoaparát s sebou – jeden na třídu).

Obrazy krásy a spásy – program pro SŠ. V obecných souvislostech je program zaměřen na vzdělanost a umění středověké společnosti. Na výstavě se seznámíme se základními ikonografickými typy soch a oltářními malbami a pokusíme se odhalit svébytný charakter středověké umělecké tvorby v jihozápadních Čechách.
Cena: 30 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob / 600 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / + vstupné / Doba trvání 90 min. / Rezervace: dva týdny předem na tel. 220514598 nebo e-mail: sp.educ@ngprague.cz

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Prostor pro vlastní výtvarné aktivity, hry i zábavné úkoly inspirované výstavou. Změna programu vyhrazena.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Přiložené soubory
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…