Mgr. Štěpánka Chlumská

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Studium dějin umění na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze na Ústav pro dějiny umění FF UK. Od roku 1997 pracuje v NG v Praze jako kurátorka sbírky středověkého umění ve sbírce Starého umění – oddělení starého českého umění. Specializuje se na umění pozdní gotiky a rané renesance, zejména na deskové malířství a problematiku historických technologií. Spoluautorka a hlavní kurátorka stávající dlouhodobé instalace středověkého umění v klášteře sv. Anežky České.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Štěpánka Chlumská (ed.), Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Mistr Litoměřického oltáře a jeho dílna (kat. výstavy). Národní galerie v Praze. Klášter sv. Jiří, Praha 1999.

Štěpánka Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, Dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Anežky České. Praha 2006 (též anglicky).

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců, Technika cínovaného reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře, in: Technologia Artis 6, 2008. Sborník semináře Akademické laboratoře materiálového průzkumu. Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla. Praha 2008, s. 66-83.

Štěpánka Chlumská – Dorothea Pechová – Radka Šefců – Anna Třeštíková, Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy, in: Acta Artis Academica 2010. Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase. The Story of Art – Artwork Changes in Time. Sborník mezioborové konference ALMA / Proceedings of the 3rd Interdisciplinary Conference of ALMA. Praha 2010, s. 165–188.

ŠC [Štěpánka Chlumská], [2 katalogová hesla], in: Till-Holger Borchert (ed.), Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa 1430-1530, (kat. výstavy). Groeningemuseum, Brugge 29.10. 2010–30.1. 2011, Stuttgart 2010. s. 471, 472–473 (též anglicky).

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Anna Třeštíková, Výsledky průzkumu polychromie Madony rouchovanské a možnosti jeho interpretace, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 129–143.

Štěpánka Chlumská, [10 katalogových hesel], in: Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice, Dana Stehlíková (ed.), (kat. výstavy). Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České; listopad 2011 – březen 2012, Praha 2012.

Katalogová hesla a úvodní statě, In: CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny–tradice–úcta. Štěpánka Chlumská (ed.). Průvodce výstavy Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, listopad 2013–únor 2014. Praha 2013, s. 14, 64–65, 72–73, 84–85, 96–97

Štěpánka Chlumská: Sv. Anna Samotřetí z Ústí nad Labem, in: Gotika na Ústecku, Ľubomír Turčan (ed.), (kat. výstavy). Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích únor 2013-duben 2013. Litoměřice/Ústí nad Labem: Severočeská galerie výtvarného umění: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, s. 74-76.

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Anna Třeštíková – Marek Kotrlý – Ivana Turková: Das Marienkrönungsretabel der Pürglitzer Burgkapelle. Bericht über die Untersuchungsergebnisse, in: Jiří Fajt ­ – Markus Hörsch – Vladislav Razím, Křivoklát-Pürglitz. Jagd-Wald-Herrscherrepräsentation, Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 17, pp. 87-112.

Štěpánka Chlumská – Olga Kotková – Anna Třeštíková – Radka Šefců: St Anne with the Virgin Mary and the Christ Child. A Work Newly Ascribed to the Master of the Litoměřice Altarpiece and his Workshop in Collections of the National Gallery in Prague/Svatá Anna Samotřetí. Nově atribuované dílo Mistru Litoměřického oltáře ze sbírek Národní galerie v Praze, Bulletin of the National Gallery in Prague, XXIV/ 2014, s. 154-166.

Tomáš Trojek ­ – Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková – Lenka Dragounová: Investigation of the panel painting of St Anne with the Virgin Mary and the Child Jesus using analytical and imaging methods, Applied Radiation and Isotopes, 95, 2014, pp. 8 –12.

Radka Šefců – Alena Otmarová – Štěpánka Chlumská, An Investigation of the Lead-Tin Yellows Type I and II and their Use in Bohemian Panel Paintings from the Gothic Period, Heritage Science, 2014, pp. 3-16 /http://www.heritagesciencejournal.com/

Štěpánka Chlumská, [8 katalogových hesel] in: Olga Kotková (ed.), The National Gallery in Prague, German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200–1550. Illustrated SummaryCatalogue, Národní galerie v Praze, Praha 2014.

Štěpánka Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, Dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Anežky České. Druhé opravené a doplněné vydání. Praha 2014 (rovněž anglicky)

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Mistr Litoměřického oltáře a jeho dílna. Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří, listopad 1999 - únor 2000. Praha 1999: autorka a kurátorka

Umění středověku v Čechách a střední Evropa 1200-1550, dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, otevřeno v listopadu 2000: spoluautorka a hlavní kurátorka

Sv. Václav - ochránce České země, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České,  prosinec 2008 - březen 2009: kurátorka za Národní galerii v Praze.

Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice,  Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České; listopad 2011 – březen 2012: spoluautorka a kurátorka za Národní galerii v Praze

Dílo sezóny. Krása fragmentu. Dva nově restaurované deskové obrazy v expozici středověkého umění. Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, březen 2013-květen 2014: kurátorka, autorka koncepce.

CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, listopad 2013-únor 2014: hlavní kurátorka, spoluautorka koncepce.

Dílo sezóny. Hostující mistři, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, listopad 2014-červen 2015: kurátorka, autorka koncepce.

účast v grantových projektech:

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí –program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 2012-2015, identifikační kód: DF12P01OVV046

Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl starého umění s využitím inovativních technologií  - program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 2013-2017, identifikační kód: DF13P01OV010

Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole, Program CZ 06 - Kulturní dědictví a současné umění, identifikační kód : EHP-CZ06-OV-1-042-2014), 2015-2016

KONTAKT

stepanka.chlumska@ngprague.cz
+420 778 716 397
+420 221 879 247

Buildings Permanent exhibitions Exhibitions Online Collections Club of Friends E-shop