Dr. phil. Marius Winzeler

ředitel Sbírky starého umění

7. 12. 1970
Narozen ve švýcarském Männedorfu.

1989–1995
Studium dějin umění, středověké archeologie a literatury německého středověku na Univerzitě v Curychu včetně kurzů klasické archeologie, dějin střední Evropy a církevních dějin; lektor v oboru dějiny umění 1992–1995.
Lizentiat (magistr) – diplomová práce o životě a díle drážďanského architekta z 19. století (vedoucí prof. H. R. Sennhauser).

1990–1996
Praxe v dílnách a kancelářích Úřadu památkové péče (Landesamt für Denkmalpflege) v Drážďanech; praxe a vědecká práce na výzkumných projektech zaměřených na kulturní dědictví, památky a restaurování ve Švýcarsku.

1992/1993
Asistent – dva výstavní projekty (švýcarské současné umění a dějiny středověkého umění) ve švýcarském Solothurnu a Curychu (Národní muzeum).

1994
Výzkumný projekt a koncepce nové instalace v muzeu na saském hradě Gnandstein.

1996–1999
Vědecký kurátor a vedoucí pro oblast dějin umění v týmu, který realizoval první Zemskou výstavu v saském klášteře Marienstern v Horní Lužici.

1999
Koncepce a realizace nového muzea v klášteře Marienstern.

1999–2000
Postgraduální studium v rámci programu „Kunstwissenschaft – Bauforschung – Denkmalpflege“ na Technické univerzitě v Berlíně.

2000–2009
Ph. D. v oboru dějiny umění na Technické univerzitě v Berlíně, školitel prof. Robert Suckale, disertační práce o umění a dějinách ženského cisterciáckého kláštera Marienstern (summa cum laude).

2001–2008
Kurátor a vědecký pracovník v Městském muzeu ve Zhořelci.

od roku 2009
Ředitel Městského muzea v saské Žitavě. Kurátor nové expozice a mnoha krátkodobých projektů; manažer několika mezinárodních projektů uskutečněných s partnery z České republiky a Polska; vedoucí komplexních konzervačních a restaurátorských projektů; inventarizace; autor celkové koncepce muzea; akvizice významných děl pro muzejní sbírky; realizace nových depozitářů a rozšíření stálých muzejních výstav.

Odborný asistent/vyučující na Vysoké škole užitých věd v Žitavě/Zhořelci; člen výkonných rad několika nadací, profesních asociací a uměleckých a historických spolků.

Kurátor výstav v Německu, Švýcarsku a České republice.
Autor mnoha publikací z oblasti dějin umění od středověku do současnosti, textů o regionální kultuře, architektuře a kulturním dědictví; recenze, eseje, monografie a katalogy.

KONTAKT

marius.winzeler@ngprague.cz

----------------------------------------------------------------------

07.12.1970
born in Männedorf/Switzerland

1989–1995
studies in Art History, Medieval Archaeology and Older German Literature at the University of Zurich with some courses in Classical Archaeology, East European History and Church History; tutor in Art History 1992–1995.
Lizentiat (Master) with a thesis about life and work of an 19th century architect in Dresden (chair Prof. H.R. Sennhauser).

1990–1996
Practical Trainings in the workshops and offices of the „Landesamt für Denkmalpflege“ in Dresden; practise and scientific working on Research projects of heritage, monuments and in restoration projects in Switzerland.

1992/1993
Assistent in two exhibition projects (swiss contemporary art and medieval art history) in Solothurn/Switzerland and Zurich (National museum).

1994
Research project and conception of a new installation in the museum of State Castle Gnandstein/Saxony.

1996–1999
Scientific curator and art history head in the staff of the First Saxon state exhibition (Landesausstellung) in Abbey of St. Marienstern/Upper Lusatia.

1999
Conception and realization of the new Abbey Museum in St. Marienstern

1999–2000
Collegue of the Graduate Collegium „Kunstwissenschaft - Bauforschung - Denkmalpflege“ at the Technical University of Berlin.

2000–2009
Ph. D. in Art History at Technical University Berlin by Prof. Robert Suckale, about the Arts and History of the femal cistercian abbey St. Marienstern (summa cum laude).

2001–2008
Curator and scientific member of staff in the Goerlitz Municipal Museum’s.

From 2009
Director of Municipal Museum‘s of Zittau/Saxony. Curator of new permanent exhibition and many short time projects; manager of several international projects with partners in Czech Republic and Poland; head of comprehensive conservation and restoration projects; inventarisation; author of general museum’s conception; aquisition of important collection works; realisation of new depositories and extension of museums’s permanent exhibition.

Reader/teacher at University of Applied science in Zittau/Görlitz; executive boards member of several foundations and professional associations, societies of arts and history.

Curator of exhibitions in Germany, Switzerland, Czech Republic.
Author of a wide range of publications in the fields of art history from medieval time tot he present, about regional culture, architecture, heritage; reviews, essays, monographies and catalogues.

CONTACT

marius.winzeler@ngprague.cz

Buildings Permanent exhibitions Exhibitions Online Collections Club of Friends E-shop