Stanovisko NG
12.12.2013

Stanovisko Národní galerie v Praze k článku Jany Machalické „Fajt jde k audienci. Čeká ho padák?“, otištěnému v Lidových novinách dnes, 12. 12. 2013 na straně 5, v rubrice Domov

Datum: Čtvrtek, 12. 12. 2013

Název článku: „Fajt jde k audienci. Čeká ho padák?“

Autor: Jana Machalická

 

Uvedený článek zpochybňuje mj. řádné hospodaření Národní galerie v Praze, kdy v čele organizace stáli Milan Knížák (1999 - 2011) a Vladimír Rösel (2011 - 2013). Autorka doslova prohlašuje: „Díky Röselovi nedošlo v NG od Knížákova odchodu k žádné zásadní kontrole hospodaření“. Tato informace je prokazatelně nepravdivá a Národní galerie v Praze se prostřednictvím svého pověřeného ředitele Víta Vlnase proti ní důrazně ohrazuje: „Národní galerie v Praze prošla jen v letech 2009 - 2013 třemi standardními hloubkovými kontrolami hospodaření. Tyto audity potvrdily, že Národní galerie dodržuje rozpočtovou kázeň a hospodárně nakládá se svěřenými financemi. V letech 2009 - 2013 proběhlo dále několik dalších kontrol na projekty financované ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru. Též byl na tyto projekty zpracován monitoring ze strany EU. Žádná z těchto kontrol neshledala pochybení při nakládání s finančními prostředky“.

 

První kontrola Ministerstva kultury ČR (2. 2. 2009 - 20. 3. 2009) prověřovala hospodaření s rozpočtovými prostředky a s majetkem státu, dodržování právních předpisů a opatření přijatých MK ČR, hospodárnost a účinnost operací při zajišťování stanovených úkolů v období 2007 a 2008. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a neoprávněné nakládání s majetkem státu. 


Dále proběhla kontrola z Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu (24. 6. 2009 - 18. 1. 2010), která prověřovala celkové hospodaření organizace v období 2007 a 2008. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 


Kontrola Ministerstva kultury ČR (18. 3. 2013 - 11. 4. 2013) se zaměřila na hospodaření s rozpočtovými prostředky a s majetkem státu, dodržování právních předpisů a opatření přijatých MK ČR, hospodárnost, efektivnost a účelnost operací při zajišťování úkolů v roce 2012 ave věcné souvislosti i v letech souvisejících. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a neoprávněné nakládání s majetkem státu. 


Prokazatelně nepravdivé tvrzení Jany Machalické, týkající se hospodaření Národní galerie v Praze, poškozuje dobré jméno Národní galerie v Praze, stejně jako dobré jméno prof. Milana Knížáka, ing. Vladimíra Rösela a prof. Víta Vlnase, a Národní galerie v Praze dnes oficiálně požádala redakci  Lidových novin o otištění opravy a omluvu. 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní