Projekty NAKI

19.12.2017

Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií.

Projekt NAKI – DF13P01OVV010

Řešitel: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV010

 

Projekt vychází z potřeb nového zhodnocení kmenového fondu děl středověku a rané renesance bohemikální provenience ze sbírek Národní galerie v Praze v návaznosti na studium historických technologií. Reaguje na aktuální potřeby oboru, který se prudce rozvíjí díky novým možnostem analytických a zobrazovacích metod. Vhodně zvolené metody průzkumu přináší konkrétní poznatky o stavu, technice a autorských i dílenských specificích děl. V tomto ohledu má fond Národní galerie v Praze v rámci České republiky jedinečné postavení, spravuje nejrozsáhlejší fond památek dané kategorie. Míra poznání materiálového stavu jednotlivých částí fondu se však výrazně liší. Překlenutí této nerovnováhy je jedním z cílů projektu. Východiskem pro analýzu jsou datačně, autorsky či lokálně soudržné celky, u nichž lze získané poznatky zobecnit. Vyhodnocením získaných dat komplementárními zobrazovacími a analytickými metodami budou shromážděny poznatky o aktuálním stavu děl. Zároveň bude shromážděn ojedinělý soubor dat  komplexních výsledků materiálového průzkumu středověkého umění. Národní galerie navíc disponuje unikátním restaurátorským archivem a archivem chemicko-technologické laboratoře, který umožňuje poznatky získané moderními metodami (IRR, rentgenová fluorescence, Ramanova spektroskopie) provázat se staršími restaurátorskými a chemickými průzkumy. Projekt vytvoří dlouhodobě využitelné faktografické a metodologické podklady pro návazný výzkum v dané oblasti. Data mohou být dlouhodobě využita pro studium historických technologií a pro uměleckohistorické zhodnocení spravovaného fondu (zpřesnění atribuce, datace, lokálních specifik) a v praxi (restaurování, památková péče). Integrální součástí je spolupráce s Českým vysokým učením technickým v oblasti nedestruktivní rentgenové fluorescenční analýzy. Byl sestaven funkční vzorek aparatury pro analýzu metodou konfokální rentgenové fluorescence. Tato metoda inovativním a jedinečným způsobem rozšiřuje spektrum výsledků v 3D, resp. v hloubkovém profilu prvkové analýzy. Umožňuje šetrně shromáždit data, která byla dříve získávána odběrem vzorků (statigrafie barevných vrstev). Komerční přístroje pro rentgenovou fluorescenci tento způsob analýzy neumožňují. Spolupráce obou institucí zajišťuje ověření účinnosti nové aparatury komplementárně k získaným výsledkům v rámci konvenčních analýz prováděných na mikrovzorcích. Odbornými pracovníky chemicko-technologické laboratoře byla komplexně zavedena do praxe při průzkumu výtvarných materiálů metoda Ramanovy spektroskopie. Národní galerie je v současnosti jediná sbírkotvorná instituce, která umožňuje při analýze výtvarných materiálů využít jak mikroskopické techniky, tak instrumentální techniky  zejména rentgenovou fluorescenční analýzu, elektronový mikroskop s energiově disperzním detektorem a molekulovou analýzu metodou Ramanovy spektroskopie. Složení řešitelského týmu vytváří předpoklady pro mezioborovou prezentaci výstupů, včetně zapojení výsledků do vysokoškolské výuky a mezinárodní spolupráce. Výstupy projektu jsou série výstav s odbornými publikacemi a výstupy muzejní pedagogiky, metodika, památkový postup, elektronické dokumenty, odborné články, aktivní účast na konferencích a pořádání seminářů.

VÍCE O PROJEKTU ZDE

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop