Projekty GAČR 2019–2021

10.07.2019

Malíř Josef Mánes (18201871) mezi romantismem a realismem, uměním užitým a „krásným", národním a mezinárodním, akademismem a modernitou
Projekt GA 19-10562S
Řešitelka: Mgr. Markéta Dlábková Ph.D.

Projekt je zaměřen na rozbor tvorby Josefa Mánesa (1820–1871), jehož dílo se stalo nedílnou součástí české kultury 19. i následujícího století. Bude se zabývat výzkumem Mánesova díla v kontextu domácího i evropského umění a zohlední současné metodologické přístupy, které v posledních desetiletích zásadně změnily výzkum umění 19. století a umožnily jeho kontextuální analýzy. V rámci projektu se proto jednotliví odborníci zaměří na důležitá témata, která vyžadují nový úhel pohledu (například pojmy modernosti či realismu, národně-ideologické souvislosti, stylové a formální aspekty tvorby, kontextuální porovnání malířské techniky) a umožňují překonání zjednodušujícího přístupu publikací 1. poloviny 20. století, v nichž byl Mánes prezentován převážně jako izolovaný jev. Cílem projektu je nově analyzovat dílo Josefa Mánesa a zasadit ho do kontextu české a evropské umělecké tvorby 19. století. Výstupem projektu bude kolektivní monografie v češtině a angličtině postihující jeho dílo z hlediska klíčových témat a s využitím aktuálních uměleckohistorických přístupů.

Karel Škréta (16101674) a univerzitní teze v českých zemích
GA 19-18098S
Řešitelka: PhDr. Petra Zelenková Ph.D.

Karel Škréta je uznáván jako zakladatel české barokní malby a umělec evropského významu. Jako kreslíř zastával také zásadní úlohu při formování barokní grafiky v Čechách. Rytiny, které navrhl, patří k vrcholným ukázkám tehdejší středoevropské grafické produkce. Nejzajímavější soubor Škrétovy tvorby v grafice představují univerzitní teze – nákladné grafické listy oznamující univerzitní obhajoby. Teze byly významným médiem reprezentace a propagace; jsou pro ně charakteristické originální náměty, propojení textové a obrazové složky a ikonografické bohatství. Škréta v navrhování tezí obzvlášť vynikal a řadí se k vůbec nejplodnějším inventorům univerzitní grafiky v 17. století (žadatelka má prozatím podchyceno téměř 50 jeho realizací v této oblasti). Škrétou navržené teze jsou vynikající doklady barokní alegorie, symboliky a rétoriky. Jde o rytiny mimořádného kulturně-historického významu. Přesto dosud nedošlo ani k základnímu pokusu o soupis Škrétou navržených tezí, natož k jejich komplexnímu zpracování. Monografie, která poprvé v úplnosti představí univerzitní teze navržené Karlem Škrétou. Na odborné kapitoly bude navazovat katalog univerzitní grafiky a relevantních kreseb. Každé dílo bude podrobně interpretováno a zasazeno do patřičného kontextu.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop