Projekt „Historické technologie“ a Národní galerie v Praze
19.12.2017

Na projektu spolupracují specialisté ze dvou významných vědeckovýzkumných  institucí – Národní galerie v Praze a České vysoké učení v Praze. Národní galerie v Praze byla v rámci projektu tzv. koordinujícím příjemcem. 

Řešitelský tým Národní galerie v Praze, ve složení: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (hlavní řešitel), členové řešitelského týmu: Mgr. Helena Dáňová, PhD. (Sbírka starého umění);  Mgr. Štěpánka Chlumská (Sbírka starého umění); PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.); doc. akad. soch. Petr Kuthan (do roku 2016; restaurátorské oddělení); Ing. Jana Odvárková (do roku 2016; chemicko-technologická laboratoř); MgA. Adam Pokorný, Ph.D. (restaurátorské oddělení);  RNDr. Jana Řepová (do roku 2016; sekce odborných činností); Ing. Radka Šefců (chemicko-technologická laboratoř); ak. mal. Anna Třeštíková (restaurátorské oddělení); Ivana Vernerová (do roku 2016; chemicko-technologická laboratoř).

Na řešení projektu spolupracoval v Národní galerii široký mezioborový tým, který se  podílel na jednotlivých výstupech. Kromě tištěných publikací, e-knih a elektronických dokumentů mezi ně patří i uspořádání dvou výstav, které veřejnosti přiblížily současné možnosti průzkumu děl středověkého umění v muzeích a galeriích. Odkazy na jednotlivé výstupy jsou ve struktuře „RIV“ každoročně vkládány do národních databází výsledků vědy a výzkumu, aktuální přehled výstupů ke stažení zde. Vybrané výstupy v elektronické podobě budou od roku 2018 dostupné na těchto webových stránkách.

FJFI ČVUT v Praze, řešitelský tým ve složení: prof. Tomáš Čechák, CSc. (hlavní řešitel), členové řešitelského týmu: Mgr. Hana Bártová; Doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

  

Na řešení projektu se podílí katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Českého vysokého učení technického v Praze, jejíž pracovníci se věnují průzkumu předmětů metodou rentgenové fluorescenční analýzy (více na http://kdaiz.fjfi.cvut.cz). Tato nedestruktivní analytická metoda umožnuje velmi rychle a snadno stanovit prvkové složení nejrůznějších materiálů, a proto je často využívána ke studiu cenných předmětů. Typickým příkladem je analýza pokovených předmětů nebo pigmentů na malbách. Komerčně dostupné analyzátory založené na rentgenové fluorescenci však nedovolují rozlišit vrstevnatou strukturu zkoumaných předmětů. 

Proto se jedním z cílů řešení projektu stalo sestavení funkčního vzorku aparatury pro konfokální prvkovou analýzu, což je nejmodernější modifikace metody rentgenové fluorescenční analýzy, dostupná pouze v několika výzkumných laboratořích na světě. Díky projektu vznikl v České republice unikátní přístroj, kterým je možné zkoumat strukturu malby s hloubkovým rozlišením až 20 mikrometrů, aniž by bylo nutné provádět odběr vzorků.

 

 


Obr: Experimentální uspořádání XRF analyzátoru, lokace měřené plochy malby a spektra hloubkového profilu sledovaných prvků. Analýza hloubkového rozložení mědi (Cu) – azurit, olova (Pb) – olovnatá běloba, vápníku (Ca) – křída. 

Kromě samotné konstrukce tohoto nového zařízení je součástí projektu také jeho kalibrace, testování a vypracování certifikované metodiky pro rentgenové fluorescenční analýzy děl kulturního dědictví s identifikací hloubkového rozložení chemických prvků. Po ukončení procesu certifikace bude metodika volně dostupná i na těchto webových  stránkách. Nejprve byla aparatura testována pomocí sady vrstevnatých vzorků, které svým složením vycházejí ze znalostí techniky středověké bohemikální deskové malby. Po dokončení aparatury a proměření jejich vlastností byly dosažené výsledky prezentovány na mezinárodních konferencích (International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Řecko, červen 2015; International Symposium on Radiation Physics, Čína ad.).  

Spolupráce řešitelského týmu z obou pracovišť proběhla nejen při konstrukci přístroje na konfokální měření, ale rovněž při úzké spolupráci při nedestruktivních analýzách metodou XRF s využitím mobilního měřicího přístroje. Zkoumána byla díla z fondu Národní galerie v Praze i díla z památkového fondu Čech a Moravy, která sloužila pro komparaci dříve naměřených dat. Výsledky řešitelského týmu byly prezentovány na mezinárodních specializovaných konferencích i na workshopu Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek více na http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/aktivity/akce/xrfworkshop


Cíle a výsledky projektu – Národní galerie v Praze

Průzkumy a dokumentace sbírkového fondu bohemikální provenience

Díky projektu se podařilo významně rozšířit data z průzkumů a dokumentace sbírkového fondu středověkého umění bohemikální provenience Národní galerie v Praze, kromě řešitelského týmu se na restaurátorských průzkumech rovněž podíleli restaurátoři a doktorandi Akademie výtvarných umění v Praze a doktorandi z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Významným přínosem pro poznání fondu deskové malby bohemikální provenience se stal například plošný průzkum podkreseb sbírkového fondu, který byl následně představen na výstavě Očím skryté a je pojednán rovněž ve stejnojmenné  odborné monografii. Dokumentace podkresby kamerou Osiris (zakoupeno z prostředků projektu), čítající stovky snímků, byla pořízena v průběhu let 2014–2017, a to během dosud nejrozsáhlejšího průzkumu podkreseb deskové malby v České republice, prováděného v rámci jednoho výzkumného záměru. Obdobně detailně byly zkoumány výzdobné techniky na malířských a sochařských dílech sbírkového fondu bohemikální provenience. Součástí průzkumů byla i hloubková komplexní analýza užitých materiálů. Výsledky představí na sklonku roku 2017 výstava Očím na odiv a následně i doprovodná odborná monografie.

V rámci projektu byl realizován i nejširší průzkum dřevin užitých pro deskovou malbu a řezby. Analýza užitých dřevin byla v chemicko-technologické laboratoři realizována v letech 2013–2016, a přinesla tak unikátní soubor dat, který bylo možno statisticky zhodnotit v návaznosti na jeho datační a regionální užití ve výtvarném umění 14.–16. století. Výsledky byly mezioborově prezentovány v odborné stati v Bulletinu Národní galerie v Praze XXVI/2016.

 

Obr: Disperzní Ramanův mikrospektrometr

Díky grantové podpoře došlo k významnému rozšíření možností instrumentálních metodik využívaných při průzkumů v chemicko-technologické laboratoři Národní galerie v Praze. Přístrojové vybavení bylo rozšířeno o mobilní rentgenovou fluorescenci a nově byla komplexně zavedena do praxe při průzkumu výtvarných materiálů metoda Ramanovy spektroskopie. V průběhu let 2013–2017 vznikla specializovaná knihovna spekter, která je využívána při identifikaci výtvarných materiálů. Svým rozsahem je v rámci České republiky jedinečná, obsahuje více než 200 spekter. Národní galerie je v současnosti jediná sbírkotvorná instituce v České republice, která umožňuje při analýze výtvarných materiálů využít jak mikroskopické techniky, tak instrumentální, zejména rentgenovou fluorescenční analýzu, elektronový mikroskop s energiově disperzním detektorem a molekulovou analýzu metodou Ramanovy spektroskopie. Díky zavedení Ramanovy spektroskopie bylo možno provést detailnější analýzu molekulové struktury pigmentů a výsledky prezentovat v odborných publikacích, více zde.

V rámci projektu byla navázána široká mezioborová spolupráce se specializovanými pracovišti Akademie věd a vysokých škol. V rámci zobrazovacích technik byla využita metoda mikro-CT na specializovaném pracovišti ÚTAM Akademie věd ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč. Analýza pojiv byla provedena ve spolupráci s odbornými pracovníky vědecké laboratoře Kunsthistorisches Museum ve Vídni a analýzy metodou neutronové aktivační analýza byla realizována ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd, v. v. i. a Vysokou školou chemicko-technologickou Praha na projektu spolupracovali i specialisté z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Součástí projektu byla rovněž podrobná fotodokumentace studovaného sbírkového fondu. Získaný materiál je postupně využíván nejen pro projekt, ale také pro další aktivity Národní galerie v Praze. Obsáhlá fotodokumentace bude například využita pro projekt digitalizace sbírek Národní galerie v Praze, který je realizován od roku 2017, stejně tak jako pro edukační aktivity a tištěné materiály určené nejširší veřejnosti. 


Publikace, články v impaktovaných a recenzovaných časopisech

Od roku 2014   jsou průběžně publikovány výsledky projektu v odborných časopisech, sbornících a na mezioborových konferencích. Na řadě publikačních výstupů úzce spolupracují  řešitelské  týmy obou pracovišť. Kromě domácích recenzovaných periodik (Fórum pro konzervátory a restaurátory, Bulletin Národní galerie v Praze) byly příspěvky publikovány rovněž v zahraničních impaktovaných periodicích (Radiation Physics and Chemistry, Applied Radiation and Isotopes; Journal of Cultural Heritage; Wood Science and Technology). Publikace zahrnují jak případové studie, tak souborné studie věnované vyhodnocení průzkumu uceleného souboru památek. Příkladem mohou být články věnované průzkumu materiálu dřev zkoumaného sbírkového fondu, studie věnované analýze pojiv, vápnitých nanofosilií, či specifických pigmentů, jakými jsou olovnato-cíničitá žluť či bismuth, stejně tak jako syntetické studie zabývající se technikou podkresby, výzdobnými technikami či technice malby na deskových obrazech bohemikální provenience.

Aktuální seznam publikací z let 2014-2017 zde.

Seznam publikovaných článků v letech 2014–2017

 


Elektronické dokumenty

Některé výsledky projektu budou od roku 2018 dostupné na webových stránkách NG v Praze. Jedná se o výstupy dokončené v závěru roku 2017 či o výstupy u nichž v roce 2017 probíhá certifikace na Ministerstvu kultury České republiky.

Mapy s odborným obsahem

V rámci projektu byly mezioborovým týmem vytvořeny dvě interaktivní mapy s odborným obsahem, věnující se specifickým výsledkům průzkumu středověkých malířských a sochařských děl. Cílem je veřejnosti jednoduše srozumitelnou formou přiblížit možnosti interpretace vzájemně provázaných výsledků bádání na téma historických technologií a moderních metod průzkumu. Aplikace má jednoduché ovládání a interaktivitu obrazových dat. V roce 2017 byly obě  mapy  předloženy k certifikaci na Ministerstvo kultury České republiky. Po schválení budou tyto aplikace volně dostupné ke stažení na těchto webových stránkách. 

Obr: Náhled aplikace


Památkový postup

Památkový postup poskytuje objasnění základních návazných kroků, které dle charakteru zkoumaných děl mohou přinést požadované výsledky specializovaných analýz. Cílem památkového postupu Materiálový průzkum a dokumentace středověkých děl. Deskové malířství a sochařství 1300–1550 je přehledně utřídit informace o dokumentaci a průzkumu středověkých památek ve sbírkových institucích a vytvořit přehlednou strukturu základních dat, se  kterou mohou uživatelé jako s vodítkem pracovat v případě, že jsou zadavateli restaurátorských či průzkumových prací, avšak nejsou specialisty v oboru. Památkový postup byl certifikován na Ministerstvu kultury České republiky. Plná verze včetně příloh ke stažení ZDE

   

Obr: Náhled publikace

 

Databáze spekter

Specializovaná databáze standardních pigmentů bude čítat přes 60 položek zpracovaných ve struktuře databáze s obrazovými daty. Elektronický dokument zahrnuje fotodokumentaci standardních pigmentů (používaných na malbě v období gotiky) v polarizovaném světle a v odražených sekundárních elektronech, specifická spektra z metod rentgenové fluorescenční analýzy, z Ramanovy spektroskopie a energiově-disperzní spektra z elektronového mikroskopu. Na vzniku e-dokumentu se podílí odborní pracovníci chemicko-technologické laboratoře Národní galerie v Praze.  

Obr. Náhled struktury databáze

Databáze ke stažení ZDE

Prezentace výsledků na domácích a zahraničních konferencích

Řešitelský tým se každoročně účastní oborových konferencí v České republice (Fórum pro konzervátory a restaurátory, Molekulová spektroskopie 2014 a 2017) i v zahraničí (Technart 2013 Analytical Spektroscopy in Art and Archaeology, Amsterdam, Technart 2015 Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage, Catánie,  Technart 2017 Bilbao, Heritage Wood: Research & Conservation In The 21st Century, 2013, Varšava, 18th International Microscopy Congress Prague 2014, International Congress on Chemistry for Cultural heritage, 2014 Vídeň a 2016 Brusel8th Congress on Application of Raman Spectroscopy in Arty and Archaelogy 2015, Wrocław, 11th Conference on Lasers in the Conservation of Artworks, 2016, Krakov, Colloquium Spectroscopicum Internationale XL – CSI XL 2017, Pisa, Microscopy conference 2017, Lausanne).   Dílčí výsledky projektu jsou tak představovány v konferenčních příspěvcích či formou posterové presentace.

 Výběr posterových prezentací ke stažení zde: 

01 2014_IMC_brokat

02-2015_RAA ocko

03-2016_KKR kresba

04-2016  BRNO

05-2016 LACONA guanin

06 2017 MC kmonickova

Podklad k posterům konference

Workshop

Národní galerie ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým uspořádala v říjnu 2017 v prostorech Anežského kláštera workshop Historické technologie a moderní metody průzkumu středověkého umění. Účastnilo  se  jej více než šest desítek zájemců z řad odborné veřejnosti. Během dopoledního bloku příspěvků byla přednesena témata, která shrnula charakter mezioborové spolupráce během řešení jednotlivých cílů projektu (příspěvky Š. Chlumské, R. Šefců, NG) a věnovala se některým specializovaným tématům, kterými se projektový tým zabýval. Pojednána byla problematika průzkumu deskových maleb optickými metodami (A. Pokorný, NG), problematika analýzy materiálu dřeva (V. Antušková, NG) a případová studie prezentující výsledky průzkumu pozdně gotického retáblu (K. Hricková, NG). Možnosti metody rentgenfluorescenčí analýzy s ohledem na  vývoj unikátního funkčního vzorku představil člen řešitelského týmu ČVUT, Tomáš Trojek. 

 

Výstavy 

Nedílnou součástí projektu jsou výstavy, pořádné v rámci dramaturgické řady Umění a přírodní vědy. Protože projekt pracuje s celým galerijním sbírkovým fondem malířství a sochařství bohemikální provenience, jsou výstavy pořádány přímo v prostorech dlouhodobé expozice, v Klášteře sv. Anežky České.

První ze dvou připravovaných výstav je výstava Očím skryté, která se zabývá tématem přípravného rozvrhu v deskovém malířství. U vybrané skupiny děl, zpravidla stěžejních děl sbírky, je umístěn záznam snímaného detailu malby v infračerveném (IR) spektru, v němž se pod vrchní malbou zobrazuje podkresba. Divák tak může zobrazený detail podkresby přímo porovnat s originálem malby. Podkresbu u význačných dílenských okruhů lze studovat na větším počtu snímků, umístěných na tabletech a obrazovkách. Úvodní část výstavy je věnována objasnění technických aspektů podkresby, možnostem její dokumentace a analýzám materiálového složení.

Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České, únor 2017 – září 2017 (prodlouženo do listopadu 2017).

Obr: Vernisáž Očím skryté, foto: Tereza Křenová

S obdobným konceptem pracuje i druhá z připravovaných výstav nazvaná Očím na odiv. Stejně tak jako předcházející výstava nabídne divákům přímo v prostorech sbírkové expozice atraktivní formou výsledky rozsáhlého komplexního průzkumu výzdobných technik v gotickém malířství a sochařství v rámci sbírkového fondu Národní galerie v Praze. Návštěvníci budou moci nově objevovat známá díla, všímat si detailů, a seznámit se tak blíže s dílenskými postupy středověkých malířů a sochařů. 

Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století
Klášter sv. Anežky České, 14. prosince 2017 – 20. května 2018


Edukační programy

Výstavy v Národní galerii tradičně doprovází programy pro nejširší veřejnost, které zaštituje oddělení vzdělávání Národní galerie v Praze. Díky finanční podpoře projektu se podařilo realizovat atraktivní nabídku pro děti a jejich rodiče, která bude v expozici dlouhodobě k dispozici. Pro děti byla vytvořena řada atypických pomůcek muzejní pedagogiky, které zábavnou formou přiblíží témata spojená se vznikem jednotlivých děl a dílenskou praxí ve středověku. V rámci projektu je také připravována dětská publikace Mrkni na to, jež se problematikou průzkumu děl starého umění v muzeích a galeriích zabývá.

Výstavy Očím skryté a Očím na odiv doprovází výtvarné dílny určené dětem a jejich rodičům, stejně tak jako přednáškové cykly pro nejširší veřejnost. Více na www.ngprague.cz/programy-k-vystavam.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…