Komentář právní zástupkyně Národní galerie k vydání Madony z Veveří

17.02.2016

16. 2. 2016 – Národní galerie plně respektuje rozhodnutí obecných soudů a je připravena obraz Madony z Veveří vydat. Obraz je však národní kulturní památkou, proto se na něj vztahuje zvláštní zákonná ochrana podle zákona o státní památkové péči.

Podle § 9 zákona o státní památkové péči má Národní galerie jako osoba, která má obraz u sebe, nadále povinnost pečovat o zachování obrazu jako kulturní památky, má povinnost udržovat obraz jako kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Je tedy zákonnou povinností Národní galerie zajistit, aby vydáním obrazu nedošlo k ohrožení obrazu ani k jeho znehodnocení.

Právě v souvislosti s touto povinností vyžádala Národní galerie od Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška souhlas s přemístěním obrazu jako národní kulturní památky, a to v souladu s § 18 odst. 2 zákona o státní památkové péči, který stanoví, že movitou věc, která je kulturní památkou, lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

Zákon tedy nestanoví, že má jít o přemístění „z veřejných do veřejných prostor“ (dle názoru Národní galerie to zákon nestanoví právě proto, že ne všechny veřejné prostory musí být pro umístění kulturní památky vhodné; veřejným prostorem je např. i náměstí, které zcela jistě není vhodné pro umístění obrazu představující národní kulturní památku, jelikož zde není zabezpečena její ochrana). K vydání takového souhlasu s přemístěním je v případě obrazu Madony z Veveří příslušný Krajský úřad pro Jihomoravský kraj, a to v souladu s § 18 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

Skutečnost, že farnost si je vědoma nutnosti takového souhlasu a také toho, kdo je příslušný k vydání předmětného souhlasu, vyplývá z vyjádření právního zástupce farnosti, který Národní galerii k její opakované žádosti o předložení souhlasu s přemístěním dnes sdělil, že:

„O existenci souvisejících rozhodnutí Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, byl pan generální ředitel doc. Dr. et Ing. Fajt, Ph.D. informován při osobním jednání dne 3. února 2016 ve Veverské Bítýšce.“

Národní galerie však zdůrazňuje, že ji dosud žádný souhlas s přemístěním obrazu nebyl ze strany farnosti předložen. Národní galerie se domnívá, že vydáním obrazu bez tohoto souhlasu by z její strany mohlo dojít k porušení zákona o státní památkové péči, zejména shora citovaného § 9, který stanoví její povinnost zabezpečit ochranu obrazu.

Národní galerie závěrem znovu zdůrazňuje, že je připravena obraz vydat, jakmile jí bude předmětný souhlas příslušného krajského úřadu, odboru památkové péče, s přemístěním obrazu jako národní kulturní památky ze strany farnosti předložen a bude tedy spolehlivě zajištěno splnění podmínek zabezpečení ochrany obrazu, jakožto národní kulturní památky.

Ke stažení: Tiskové prohlášení NG_Madona z veveří

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop