Vedení a organizační struktura

Vedení Národní galerie Praha

Generální ředitel
doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce

Sekce prezentace, marketingu a komunikace
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka sekce

Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací 
Dr. Evelyn Reitz, ředitelka sekce

Sekce ekonomicko-provozní
Vladimír Mallát, ředitel sekce

Sbírka starého umění
Dr. phil. Marius Winzeler, ředitel sbírky

Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Sbírka moderního a současného umění
Otto M. Urban, ředitel sbírky

Sbírka grafiky a kresby
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., ředitelka sbírky

Sbírka umění Asie a Afriky
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D., ředitelka sbírky

Vědecká rada

Předsedkyně:
prof. Dr. Marion Ackermann, generální ředitelka Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Individuální členové:
Mgr. Dušan Buran, Ph.D., vedoucí kurátor, Slovenská národná galéria
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., Akademie věd ČR, Ústav dějin umění
PhDr. Zdeněk Felix, historik a teoretik umění, bývalý ředitel Deichtorhallen v Hamburku
Max Hollein, ředitel Fine Arts Museums of San Francisco
Thomas Da Costa Kaufmann, Princeton University, Department of Art & Archaelogy
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., vedoucí ÚDV, Univerzita Karlova v Praze
prof. Dr. Christian Lübke, ředitel GWZO při Univerzitě v Lipsku
Peter Pakesch, ředitel a intendant Universalmuseum Joanneum v Grazu
prof. PhDr. et ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v Praze
prof. Dr. Andreas Schulze, profesor Hochschule für Bildende Künste Dresden v Drážďanech
Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral CSc., vedoucí Katedry teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Korporátní členové:
Uměleckohistorická společnost v českých zemích – doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky – dr. Lenka Bydžovská

Poradní sbor pro akviziční činnost

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.
Mgr. Martin Krummholz, Ph.D.
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
PhDr. Zlata Černá
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
PhDr. Lubomír Sršeň
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
prof. Jindřich Vybíral, CSc.
PhDr. Jana Wittlichová
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
doc. PhDr. Majka Klimešová, Ph.D.
Mgr. Martin Halata
Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
PhDr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

Předmět činnosti poradního sboru: podle směrnice GŘ č. 2/2009 Evidence a inventarizace sbírkových předmětů NG v Praze, nabývání a vyřazování sbírkových předmětů, příloha č. 7 Organizační řád poradních sborů pro sbírkotvornou činnost a poradního sboru pro akviziční činnost Archivu NG odměna není poskytována.

Přiložené soubory

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop