Návštěvní řád stálých expozic a výstav Národní galerie v Praze
 1. Vstup do všech výstavních prostor Národní galerie v Praze je návštěvníkovi povolen po  předložení platné vstupenky. Pokladny Ng vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu. Z  bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Ng a strážných bezpečnostní služby.
 2. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč. Případné placení fakturou řeší ekonomicko - provozní sekce Ng.
 3. Před vstupem  do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit  v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv, jako  kabáty a pláště odkládá se též v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách přes ruku. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, video přístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek, pokud je jimi šatna vybavena. Při ztrátě evidenčního značení šatny (žeton, klíč) se vyžaduje jednorázová finanční náhrada ve výši 100, -  Kč.
 4. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodicího psa pro nevidomé.
 5. Výstavní prostory jsou zpravidla otevřeny denně včetně státních svátků od 10.00 do 18.00 hod., mimo pondělí. Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na informačních panelech, případně v tisku a dalších médiích.
 6. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí  zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.
 7. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru nebo místním rozhlasem 15, 10 a 5 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit do konce návštěvní doby prostory galerie.
 8. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením lektora Ng.
 9. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Filmování a pořizování kopií dovoleno není.
 10. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít, kouřit, používat vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefon s výhradou.
 11. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 12. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu Ng, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost  bude  vyžádána asistence policie ČR (§ 13, zák.č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů Ng.
 13. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti bezprostředně na místě u vedoucího pracovníků dozoru nebo u referátu kontroly na generálním ředitelství Národní galerie v Praze, na adrese Staroměstské náměstí 12, Praha 1.
 14. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu bude, bude mu pobyt ve výstavních prostorách ukončen.
Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2007
NG

Program následujících 7 dní