Zpřístupnění archivního fondu Společnosti vlasteneckých přátel umění
11.10.2017

Archiv Národní galerie v Praze nově zpřístupnil archivní fond předchůdkyně dnešní NG.

Archiv Národní galerie v Praze nově zpracoval a zinventarizoval archivní fond Společnosti vlasteneckých přátel umění 1796–1953 (1996). Z badatelského hlediska se jedná o velmi cenný soubor archiválií, jehož největší část se týká chodu samotné Společnosti, předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze. Kromě toho v něm nalezneme i dokumenty ke Krasoumné jednotě, Obrazárně SVPU, Hollareu nebo Malířské akademii (až do postátnění v roce 1896; dnešní Akademie výtvarných umění). Mimo to je třeba zmínit i hojně využívanou skupinu výstavních katalogů z let 1821 až 1938 čítající více než 700 kusů.

Archiválie jsou uloženy ve 181 kartonech a tzv. velkých formátech (především mapy a plány, knihy, diplomy, fotografie, prémie Krasoumné jednoty apod.) s celkovým rozsahem 20,34 bm. Inventář je nyní k dispozici online v sekci Seznam fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Sobota
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy