Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
18.12.2013

Projekt NAKI

Projekt NAKI – DF12P01OVV046

Řešitel spolupříjemce: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF12P01OVV046

 

Cílem projektu je systematická identifikace, zpracování, záchrana a prezentace děl výtvarného umění, architektury a uměleckého řemesla období gotiky v česko-saském uměleckém regionu Krušnohoří. Budou vypracovány metodiky identifikace a dokumentace středověkých památek všech uměleckých druhů. Díla budou zachráněna restaurátorským zásahem. Kompletní dokumentaci a odborné zpracování pomocí umělecko-historických metod bude provázet cílený historický a archivní výzkum. Přínos interdisciplinárního výzkumu spočívá zejména v komplexní výpovědi založené na různorodých pramenech. Rekonstrukce kulturního kontextu umění gotiky a přechodové fáze mezi gotikou a renesancí v dostupné úplnosti a rozmanitosti pak umožní zpřístupnění jeho hodnot široké veřejnosti (formou výstavy a katalogu) a povede k účinnějšímu uplatňování kulturního dědictví jako prostředku identifikace obyvatel s regionem i jako prostředku změny vnějšího obrazu regionu. Budou vytvořeny podmínky pro aktivní participaci studentů na výzkumu a metodika zveřejňování výsledků bude začleněna do výukových programů na FF UK a FF UJEP.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní