Projekty NAKI
07.01.2014

Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300

Projekt NAKI - DF11P01OVV007

Řešitel: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF11P01OVV007

http://www.vystava-benediktini.cz

 

Benediktinský řád sehrál klíčovou roli při začleňování nově vznikajících středoevropských států (Velké Moravy, států Přemyslovců, Piastovců a Arpádovců) do západokřesťanského civilizačního okruhu. Tento kulturní a historický přínos benediktinů dosud nebyl ve středoevropské historiografii komplexněji analyzován a prezentován. Projekt by měl proto shromáždit výsledky dlouholetého základního výzkumu, doplnit je, vyhodnotit a dále zpřístupnit široké odborné i laické veřejnosti formou mezinárodní výstavy, webových aplikací, databáze, specializovaných map a českých i cizojazyčných tištěných výstupů.

Projekt je koncipován jako interdisciplinární a mezinárodní vědecká kooperace využívající poznatky základního výzkumu všech relevantních historických a přírodovědných oborů. Odbornou úroveň takto široce pojatého výzkumu a jeho následného aplikovaného využití zajišťuje spolupráce tří předních specializovaných pracovišť v ČR. Zárukou vyváženého pohledu na místo benediktinů při integraci českých zemí a střední Evropy do prostředí latinského křesťanství je plánovaná spolupráce s dalšími středoevropskými institucemi zaměřenými na historiografii, dějiny umění, archeologii, lingvistiku, kodikologii, na oblast památkové péče a na další relevantní humanitní a přírodovědné obory.

Projekt přispěje k poznání a uchování mimořádně významného a dosud nedostatečně poznaného segmentu nemovitého i movitého národního kulturního dědictví. Jeho výsledky nabídnou široké možnosti aplikací, např. v cestovním ruchu s akcentem na rozvoj regionální ekonomiky, a v neposlední řadě v oblasti edukace. Projekt je zaměřen na problematiku počátků české národní identity a státnosti, lze ale právem očekávat, že jeho výstupy budou mít širokou mezinárodní odezvu.

 

 

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

Projekt NAKI – DF12P01OVV046

Řešitel spolupříjemce: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF12P01OVV046

 

Cílem projektu je systematická identifikace, zpracování, záchrana a prezentace děl výtvarného umění, architektury a uměleckého řemesla období gotiky v česko-saském uměleckém regionu Krušnohoří. Budou vypracovány metodiky identifikace a dokumentace středověkých památek všech uměleckých druhů. Díla budou zachráněna restaurátorským zásahem. Kompletní dokumentaci a odborné zpracování pomocí umělecko-historických metod bude provázet cílený historický a archivní výzkum. Přínos interdisciplinárního výzkumu spočívá zejména v komplexní výpovědi založené na různorodých pramenech. Rekonstrukce kulturního kontextu umění gotiky a přechodové fáze mezi gotikou a renesancí v dostupné úplnosti a rozmanitosti pak umožní zpřístupnění jeho hodnot široké veřejnosti (formou výstavy a katalogu) a povede k účinnějšímu uplatňování kulturního dědictví jako prostředku identifikace obyvatel s regionem i jako prostředku změny vnějšího obrazu regionu. Budou vytvořeny podmínky pro aktivní participaci studentů na výzkumu a metodika zveřejňování výsledků bude začleněna do výukových programů na FF UK a FF UJEP. 

 

 

Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií.

Projekt NAKI – DF13P01OVV010

Řešitel: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF13P01OVV010

 

Projekt vychází z potřeb nového zhodnocení kmenového fondu děl středověku a rané renesance bohemikální provenience ze sbírek NG v Praze v návaznosti na studium historických technologií. Reaguje na aktuální potřeby oboru, který se prudce rozvíjí díky novým možnostem analytických a zobrazovacích metod. Vhodně zvolené metody průzkumu přináší konkrétní poznatky o stavu, technice a autorských i dílenských specifikách děl. V tomto ohledu má fond NG v rámci ČR jedinečné postavení, spravuje nejrozsáhlejší fond památek dané kategorie.  Míra poznání materiálového stavu jednotlivých částí fondu se však výrazně liší. Překlenutí této nerovnováhy je jedním z cílů projektu.  Východiskem pro analýzu jsou datačně, autorsky či lokálně soudržné celky, u nichž lze získané poznatky zobecnit. Vyhodnocením získaných dat komplementárními zobrazovacími a analytickými metodami budou shromážděny poznatky o aktuálním stavu děl. Zároveň bude shromážděn ojedinělý soubor dat  komplexních výsledků materiálového průzkumu středověkého umění. NG navíc disponuje unikátním restaurátorským archivem, který umožňuje poznatky získané moderními metodami (RTG fluorescence, RMS, FTIR) provázat se staršími průzkumy. Projekt vytvoří dlouhodobě využitelné faktografické a metodologické podklady pro návazný výzkum v dané oblasti. Bude využit pro studium historických technologií a pro umělecko-historické zhodnocení spravovaného fondu (zpřesnění atribuce, datace, lokálních specifik) a v praxi (restaurování, památkové péče). Integrální součástí je spolupráce s ČVUT v oblasti nedestruktivní metody RFA. Bude sestaven funkční vzorek aparatury pro analýzu metodou RFA, který nabízí širší spektrum výsledků (3D skenování prvkové analýzy) než dostupné komerční přístroje. Umožní šetrně shromáždit data, která byla dříve získávána odběrem vzorků (statigrafie barevných vrstev). Spolupráce obou institucí zajišťuje ověření účinnosti nové aparatury (komplementárně k MRS). Složení řešitelského týmu vytváří předpoklady pro mezioborovou presentaci výstupů, včetně zapojení výsledků do VŠ výuky a mezinárodní spolupráce. Výstupem projektu bude série výstav s odbornými publikacemi a výstupy muzejní pedagogiky, metodika, památkový postup, elektronické dokumenty, odborné články, aktivní účast na konferencích a pořádání seminářů.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní