Vedení a organizační struktura

Vedení Národní galerie v Praze

Generální ředitel
doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

pověřený výkonný ředitel
PhDr. Ing. Petr Kaiser 

pověřena vedením kabinetu generálního ředitele
Mgr. Eva Giese 

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce

Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací
PhDr. Jan Klípa, Ph.D., pověřen vedením

Sekce prezentace, marketingu a komunikace 
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka sekce

Sekce ekonomicko–provozní
Ing. Ivona Přečková, ředitelka sekce 

Sbírka starého umění
Dr. phil. Marius Winzeler, ředitel sbírky

Sbírka umění 19. století
Sbírka moderního a současného umění

Milena Kalinovska, ředitelka sbírky

Sbírka grafiky a kresby
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., ředitelka sbírky

Sbírka umění Asie a Afriky
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D., ředitelka sbírky


Vědecká rada

Individuální členové:
prof. PhDr. Milena Bartlová, Ph.D., profesorka Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Zdeněk Felix, historik a teoretik umění, bývalý ředitel Deichtorhallen v Hamburku
Max Holein, ředitel Städel Museum a Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu nad Mohanem
Agnes Husslein-Arco, ředitelka Österreichische Galerie Belvedere ve Vídni
prof. Dr. Christian Lübke, ředitel GWZO při Univerzitě v Lipsku 
Peter Pakesch, ředitel a intendant Universalmuseum Joanneum v Grazu
Piotr Piotrowski, profesor Univerzity A. Mickiewicze v Poznani
Mgr. Tomáš Pospiszyl, pedagog katedry teorie a dějin umění AVU v Praze
prof. PhDr. et ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v Praze
prof. Dr. Andreas Schulze, profesor Hochschule für Bildende Künste Dresden v Drážďanech

Korporátní členové:
Rada galerií České republiky – Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Uměleckohistorická společnost v českých zemích – doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky – dr. Lenka Bydžovská

 

Poradní sbor pro akviziční činnost

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.
Mgr. Martin Krummholz, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Zlata Černá
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
PhDr. Lubomír Sršeň
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
prof. Jindřich Vybíral, CSc.
PhDr. Jana Wittlichová
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
doc. PhDr. Majka Klimešová, Ph.D.
Mgr. Martin Halata
Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
PhDr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

Předmět činnosti poradního sboru: podle směrnice GŘ č. 2/2009 Evidence a inventarizace sbírkových předmětů NG v Praze, nabývání a vyřazování sbírkových předmětů, příloha č. 7 Organizační řád poradních sborů pro sbírkotvornou činnost a poradního sboru pro akviziční činnost Archivu NG odměna není poskytována.

Národní galerie v Praze

Program následujících 7 dní