Klášter sv. Anežky České


 

Klášter sv. Anežky České


Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů  a  první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století, přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem 1211- 1282), spolu se svým bratrem králem Václavem I.  Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.

 

Středověké umění v Čechách a střední Evropě

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi  doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu (zvl. Franky, Rakousy, Sasko, viz např.  H. Pleydenwurff, A.  Altdorfer, H. Hesse, L. Cranach st., ad. ). V přízemí je instalována haptická expozice sochařských děl českého českého středověkého umění 13. – 15. století. umění,  nabízející  ojedinělou hmatovou zkušenost s kopiemi význačných gotických památek.

Mezi špičkové exponáty instalace a poklady  národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků -   krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů (Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu) a umělecké práce spjaté s opětovným vzmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP).

 

 

DÍLO SEZÓNY – MADONA ZE ŠTERNBERKU


Národní galerie v Praze představuje od 11.3.2014 do začátku září v klášteře sv. Anežky České tři nová kamenosochařská díla z období krásného slohu kolem roku 1400 v rámci stálé expozice „Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě“. Nejvýznamnější z nich je Madona ze Šternberku na Moravě, kterou laskavě zapůjčila římskokatolická farnost Šternberk ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci. Šternberská madona je právem považována za jednu z vůbec nejkrásnějších středověkých soch, dochovaných na našem území. Je významnou představitelkou typu tzv. „krásných madon“ – soch, které vznikaly v několika málo desetiletích na přelomu 14. a 15. století v oblasti celé střední a části západní Evropy. Tato díla – jak napovídá jejich české označení – vynikají snahou o zachycení idealizované krásy jak obličejů a těl, tak zejména bravurně modelovaných mohutných draperií. Madona ze Šternberku, vystavená vůbec poprvé od svého objevení v roce 1957 v kontextu sbírky středověkého umění Národní galerie, zaujímá mezi sochařskými památkami pozdního středověku výjimečné postavení také proto, že se na jejích zádech dochovala nezřetelná, avšak čitelná signatura jejího tvůrce. Písmena hen odkazují pravděpodobně buď k Jindřichovi či Janovi, dvěma umělcům a blízkým příbuzným Petra Parléře, stavitele Svatovítské katedrály a jednoho z nejvýznamnějších evropských sochařů své doby. Dílo bylo objednáno někdy v posledním desetiletí 14. století některým z příslušníků elitního a uměnímilovného řádu augustiniánů kanovníků pro jejich klášterní kostel ve Šternberku. 

Instalaci, které představí Madonu ze Šternberku v dialogu s vrcholnými díly krásnoslohého sochařství, dlouhodobě vystavenými v klášteře sv. Anežky (dobová replika Krumlovské madony a socha sv. Petra ze Slivice), doplní dvě díla, zapůjčená z muzea v rakouském Logangu. Obě sochy dokládají oblibu krásných madon na širokém území střední Evropy pře i po roce 1400.

Výstava díla sezóny – krásné Madony ze Šternberku – je plodem vstřícné spolupráce Národní galerie s Muzeem umění v Olomouci a Bergbaumuseem v Leogangu. Tato muza v současné době spolupořádají výstavu Gotické madony na lvu, na níž Národní galerie zapůjčuje tři významná díla ze své dlouhodobé expozice.

 

 

 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ

Informace a rezervace programů na tel: 221 879 216, 225, e-mail: ak.educ@ngprague.cz

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny včetně školních  nabízíme komentované prohlídky výstavy / Cena: 600 Kč/ skupina do 20 osob + vstupné
Rezervace / informace: ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216, 225

Kompletní nabídku pořadů pro školy  najdete ZDE.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Klášter sv. Anežky České,
U Milosrdných 17,
Praha 1

Doprava
Doprava: metro A - stanice Staroměstská;
metro A - stanice Staroměstská;
metro B - stanice Náměstí Republiky;
tram č. 5, 8, 14 - stanice Dlouhá;
tram č. 17 - stanice Právnická fakulta
Výstavy
Nejbližší programy
Aktuality

Program nejbližších 7 dní