Metodické centrum

Více zde: oficiální webové stránky Metodického centra

Metodické centrum při Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989. Ostatní čtyři metodická centra, která dnes v českém muzejnictví existují, byla zřízena až v letech 2003 až 2005 na zcela jiných základech, které jim umožnily být – na rozdíl od metodického centra Národní galerie v Praze - příjemci dotací z programů Ministerstva kultury.

Metodické centrum, které má od zahájení své činnosti až do současné doby pouze 1 pracovní místo, se do roku 2007 z velké části podílelo zejména na činnosti Rady galerií České republiky a na metodické pomoci jejím členům. Pracovnice metodického centra se např. podílela na projektech „Komunikace galerií s veřejnou správou", „Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek", „Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích", „Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích" a „Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích" a poskytovala písemné i osobní konzultace z oblasti muzejnictví.

V roce 2007 došlo k jednání zástupců Národní galerie v Praze s vedením odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury, kterému Národní galerie v Praze střednědobý projekt „Metodické centrum pro tvorbu, správu a zprostředkování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oboru výtvarného umění". Na návrh Ministerstva kultury má metodické centrum nyní název „Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze".

Z programu kulturní aktivity Ministerstva kultury obdrželo Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze pro rok 2008 finanční prostředky na vytvoření těchto webových stránek, na kterých bude možné poskytovat informace z oblasti muzeí výtvarného umění nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Práce na webových stránkách Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze byly zahájeny ke konci roku 2008. Budou naplňovány informacemi z oblasti restaurování, činnosti lektorských oddělení a archivu Národní galerie v Praze. Uvítáme náměty na rozšíření našich webových stránek, které lze zaslat na e-mailovou adresu mcgalerie@ngprague.cz.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní