Cirkevní restituce: Stanovisko Národní galerie v Praze k 2.1.2014
16.01.2014

Tisková zpráva

Stanovisko Národní galerie v Praze ve věci vydání církevního majetku dle zákona č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi

 

Národní galerie v Praze eviduje v současné době třicet čtyři žádostí o vydání movitých věcí umělecké povahy na základě zákona o církevních restitucí, které  byly podány ve lhůtě – tj.  12 měsíců ode dne účinnosti zákona (do 2.1.2014).  Všechny restituční případy jsou v první řadě identifikovány a projednávány v rámci pracovní skupiny ustanovené vedením NG. Ta vyhodnocuje jednotlivé doklady, žádá případně o doplnění a připravuje stanoviska k jednotlivým případům. Církve a náboženské společnosti musí dle zákona nárokovanou věc v žádosti řádně identifikovat a prokázat, že ji vlastnily v rozhodném období. Jedná se o problematiku složitou z hlediska právního, uměleckého, historického a náboženského a souvisí s tím obstarávání a vyhodnocování množství archivního a dalšího dokumentačního materiálu. NG dosud žádné movité umělecké dílo žadatelům nevydala.

 

Vyšebrodský cyklus, Puchnerův oltář a obrazy P. P. Rubense 

O případném vydání děl se rozhoduje do půl roku od podání žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak.  Tak tomu bylo i v případě žádostí o vydání devíti obrazů Mistra Vyšebrodského cyklu, čtyř desek takzvané Puchnerovy archy a dvou pláten Petra Paula Rubense , které NG obdržela jako vůbec první žádosti na začátku  května 2013.  Se zástupci církví došlo v listopadu loňského roku k dohodě o prodloužení, obě strany konstatovaly, že lhůta šesti měsíců bohužel nebyla v tomto případě dostatečná pro posouzení nároku.  „Národní galerie v Praze je připravena splnit svou zákonnou povinnost. Nároky jsou posuzovány z hlediska liturgického, právního a umělecko-historického. Tato hlediska spolu se svědectvím historických dokumentů zatím směřují ke kladnému rozhodnutí ve věci vydání,“ uvedl k tomu prof. Vít Vlnas pověřený vedením Národní galerie v Praze a dodal „Postupujeme striktně dle zákona a vydáme pouze taková umělecká díla, na něž je nárok žadatelů nesporný“

 

Madona Roudnická a Madona z Veveří

V druhé polovině prosince bylo do NG doručeno 25 žádostí. Lhůta pro jejich posouzení  uplyne za šest měsíců, tj. v červnu 2014. Z nich se již v médiích hovoří o Madoně z Veveří o niž zažádala římskokatolická farnost Veverská Bítýška. Dílo datováno před rokem 1350 je připisováno malíři z okruhu Mistru vyšebrodského oltáře. Dalším významným dílem o které v prosinci zažádala Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, tzv. Roudnická Madona, práce Mistra Třeboňského oltáře z doby po roce 1380.  Církve a náboženské společnosti musí dle zákona nárokovanou věc v žádosti řádně identifikovat a prokázat, že ji vlastnily v rozhodném období, například předložením kupní smlouvy, darovací smlouvy či inventárního seznamu, a prokázat, že tato movitá věc funkčně souvisela s jejich nemovitostí, například předložením dobové fotografie. „Podle současných zjištění Národní galerie v Praze ani jeden ze žadatelů o tato díla (farnost ve Veverské Bítýšce, respektive v Roudnici nad Labem)  zatím nedoložil relevantní podklady, které by osvědčovaly, že obrazy v rozhodné době vlastnil,“ uvedl prof. Vít Vlnas. 


Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

Seznam doručených žádostí v rámci restitucí církevního majetku do NG v zákonné lhůtě :

 

Tento seznam obsahuje všechny žádosti, tak, jak byly doručeny ke dni 2. ledna 2014 do Národní galerie v Praze. jednotlivé žádosti jsou v současné době verifikovány, zda se díla nacházejí v Národní galerii v Praze a poté Národní galerie v Praze v zákonné lhůtě a/nebo po dohodě  k jednotlivým žádostem vydá stanovisko. Jde o seznam děl, o které bylo požádáno, nikoliv o seznam děl, ke kterým mají církve a církevní organizace nárok.

Do konce srpna 2013 byly podány 4 žádosti, v měsíci září a říjnu 3 žádosti, v měsíci listopadu 3 žádosti a v prosinci 2013 bylo podáno dalších 30 žádostí.

 

1) Cisterciácké opatství Vyšší Brod – doručeno dne  9. 5. 2013 / 9 obrazů      (Vyšebrodský cyklus)

                                                           

2) Rytířský řád Křižovníků s červenou  hvězdou – doručeno dne 9. 5. 2013 / 4 obrazy (Křížovnický oltář,  Puchnerova archa)

 

3) Česká provincie řádu sv. Augustina – doručeno dne  9. 5. 2013 / 2 obrazy   (P. P. Rubens)

 

4) Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří / doručeno dne 14. 8. 2013 / 4 obrazy

 

5) Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeroným v Emauzích / doručeno 3. 10. 2013 / 14 obrazů 

        

6) Klášter minoritů Most  a   Klášter minoritů Český Krumlov / doručeno 10. 10. 2013 / 6 plastik  a  1 obraz + 3 plastiky

      

7) Českomoravská provincie Římské unie řádu sv.Voršily, Praha / doručeno dne 18. 10. 2013 / 6 obrazů, 2 plastiky

 

 

8) Královská kanonie premonstrátů na Strahově,  Praha / doručeno dne 4. 11. 2013 / 1 obraz 

      

9) Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Opava / doručeno dne 20. 11. 2013 / 1 gotická deska

      

10) Konvent Řádu bosých augustiniánů Lnáře, Praha / doručeno dne 21. 11. 2013 / 10 plastik

 

11) Klášter Dominikánů Ústí nad Labem / doručeno dne  9. 12. 2013 / 9 plastik, 3 obrazy 

 

12) Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze / doručeno dne 12.12. 2013 / předměty uměleckého řemesla

 

13) Provincie Kapucínů  v ČR,  Praha 1 / doručeno dne 19. 12. 2013 / 1 obraz 

 

14) Římskokatolická farnost  Nová Ves u Mladé Vožice / doručeno dne 19. 12. 2013 / 1 obraz

 

15) Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,  Praha / doručeno dne 19. 12. 2013 / 2 plastiky

             

16) Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha / doručeno dne 19. 12. 2013 / 42  plastik  

 

17) Královská kanonie premonstrátů na Strahově / doručeno 19. 12. 2013 / 7 obrazů

                                      

18) Královská kanonie premonstrátů na Strahově (premonstrátská rezidence a proboštská fara   na Svatém Kopečku u Olomouce) / doručeno 19. 12. 2013 / 1 obraz a 3 plastiky

 

19) Římskokatolická farnost , Veverská Bítýška / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz

 

20) Biskupství Litoměřické / doručeno 20.12. 2013 / 7 obrazů a 1 socha

 

21) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz a 1 plastika          

22) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz

23) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 2 obrazy

24) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 3 obrazy – triptych

                       

25)  Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie, Praha - Michle / doručeno 20. 12. 2013 / 1 socha

 

26) Římskokatolická farnost Benešov, Benešov / doručeno 20. 12. 2013 / 1 socha

 

27)  Arcibiskupství pražské,  Praha 1 / doručeno 20. 12. 2013 / 3 sochy

 

28) Cisterciácké opatství Osek / doručeno dne 23. 12. 2013 / 53 děl

 

29)  Česká katolická charita, Praha  a Arcibiskupství pražské / doručená dne 30. 12. 2013 / 35 obrazů,  54 plastik, 6 kreseb, 72 grafik, 1 pastel

 

30) Římskokatolická farnost Křečovice / doručeno dne 30. 12 .2013 / 2 obrazy

      

31) Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha – Prosek / doručeno dne 30. 12. 2013 / 1 obraz

        

32)    Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 / doručeno 31. 12. 2013 / 1 socha

 

33)    Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem / doručeno dne 31. 12. 2013 / 1 obraz

 

34)    Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově / doručeno dne 2. 1. 2014 / 30 obrazů, 19 plastik,  61 kreseb,  29 grafik

 

 

 

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 16. 1. 2014

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:  
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní