Mgr. Tomáš Sekyrka
vedoucí archivu

 VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1986–1991 obory archivnictví – pomocné vědy historické

od 1991  v Archivu Národní galerie v Praze, kde se věnuje zejména zpracování a zpřístupňování písemných pramenů k dějinám výtvarného umění, dějinám uměleckého sběratelství od středověku po 20. století a vztahu umělců ke společnosti.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

-Jiří Fajt – Tomáš Sekyrka – Michaela Voldřichová, Edice barokních inventářů, in: Jiří Fajt (ed.), Gotika v západních Čechách (1230–1530). II., Nástěnná malba, desková malba, knižní malba, umělecké řemeslo, edice barokních inventářů plzeňských kostelů, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1995, s. 571–590.

-Vít Vlnas – Tomáš Sekyrka, Bildhauerei auf den Austellungen der Gesellschaft patriotischer Kunstfreude in den Jahren 1821–1875 / Sochařství na výstavách Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1821–1875, Bulletin of the National Gallery in Prague 12–13, 2002–2003, s. 51–75, 137–145.

-Tomáš Sekyrka, Pražské výstavy 1939–1945 ve světle dobového tisku, Documenta Pragensia 26, 2008, s. 279–291.

-Tomáš Sekyrka, Sehr geehrte Mitglieder! Členové Krasoumné jednoty pro Čechy v roce 1894, in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 103–113.

-Tomáš Sekyrka, Karel Škréta a jeho zákazníci ve světle archivních pramenů, in: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23.–24. března 2010, s. 147–152.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348–1783, Praha 1997, kurátor výstavy

- Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost17. a18. Století, Praha 2001, člen vědecké rady a vědecký konzultant pro archiválie

- Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo, Praha 2010–2011, člen vědecké rady, editor archivních dokumentů

 

KONTAKTY:

sekyrka@ngprague.cz

tel.: 233 081 734, 602 687 171

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní