ak. mal. rest. Zora Grohmanová
restaurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

AVU v Praze, obor restaurování, absolventka

od 1973 až dosud  NG, Restaurátorské oddělení, restaurátorka – nástěnné malby, deskové obrazy a obrazy na plátně; realizace průzkumů a restaurování české gotické malby (deskové obrazy Mistra Theodorika, Madona Zbraslavská, Roudnická, Doudlebská ad.); v posledním desetiletí se věnuje restaurátorským expertizám staré i moderní malby

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Mistr Theodorik, (kat. výst.), 1992–1993.

- Mistr Theodorik: Ukřižování, Technologia Artis 1992.

- Madona Doudlebská, Technologia Artis.

- Magister Theodoricus, (kat. výst.), 1997.

- Dvorské kaple, Národní galerie v Praze 1998.

 

KONTAKT:

zorag@centrum.cz

tel.: 221 879 246

 

 

 

 

 

ak. mal. rest. Dagmar Konvalinková

 

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

od 2000  v NG, pracuje pro SMSU, věnuje se restaurování malby 20. stol. a průběžné a preventivní péči o sbírkové předměty

 

ODBORNÁ ČINNOST:

podíl na přípravě stálé expozice ve Veletržním paláci a výstav (např. Karel Šlengr, Václav Modrý, Václav Špála)

 

KONTAKT:

tel : 221301121, 221301269, 773777991

 

 

Ing. Jana Odvárková

 

STUDIUM A SPECIALIZACE:

VŠCHT Praha - Fakulta chemické technologie, obor technologie makromolekulárních látek se zaměřením na chemii restaurování uměleckých děl (diplomová práce: Stárnutí barevné vrstvy obrazů)

do 1992  Státní restaurátorské ateliéry, Praha, technolog-konzervátor, výzkumný pracovník

1992–2001  Národní knihovna ČR, Praha, chemik-konzervátor – vedoucí Oddělení konzervace a preventivní ochrany knihovních fondů

od 2001  Restaurátorské oddělení NG v Praze, chemická laboratoř, chemik-konzervátor

Zaměření: realizace spektrálních prvkových analýz na rastrovacím elektronovém mikroskopu s rentgenovou mikroanalýzou /SEM-EDS/ v NG v Praze pro přírodovědné průzkumy uměleckých předmětů v rámci jejich restaurování nebo pro účely odborných expertiz; modelová spolupráce s partnerskými odbornými pracovišti pro realizaci komplexních materiálových průzkumů uměleckých děl – využití možností nedestruktivních instrumentálních analýz

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

J. Odvárková – M. Součková – A. Orlita – J.Vaculík, Metodické pokyny ke konzervaci usňových nebo pergamenových knižních vazeb a ostatních sbírkových předmětů vyrobených z kůže a pergamenu, Národní knihovna ČR, 1999.

J. Odvárková – J. Francl, Úroveň sledování a vyhodnocování parametrů vnitřního prostředí v prostorách oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR v Klementinu, in: XI. seminář restaurátorů a historiků, Litoměřice 2000, s. 313–322.

J. Odvárková, Direct soaking in water in conservation of leather bookbindings and parchments: its influence upon their external properties, in: 12th Triennial Meeting ICOM, sborník Vol. II, Lyon 1999, s. 914.

J. Odvárková – A. Rousová – J. Třeštík – T. Grygar – T. Trojek, Yellow pigments in the paiting of „Venus and Adonis“ from the collections of the National Gallery in Prague, in: Conference 2010 – SEM and microanalysis in the study of historical technology, materials and conservation – poster, British Museum, London, UK. (v tisku)

 

ODBORNÁ ČINNOST:

Chemicko-technologické průzkumy – významné podklady pro kurátorské projekty:

Karel Škréta – obrazy na výstavu „Karel Škréta (1610–1674), doba a dílo“  (2011)

 

odvarkova@ngprague.cz

tel.: 221879255

 

 

ak. mal. rest. Anna Třeštíková

 

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

od 1970  Národní galerie v Praze, orientální oddělení, konzervátorka; zabývala se zejména restaurováním čínských hliněných hrobových figur ze 7.–9. stol., poškozených při požáru zámku v Benešově nad Ploučnicí

1972–79  AVU v Praze, obor restaurování, absolventka

od 1988 do současnosti  v NG v Praze, Restaurátorské oddělení; věnuje se převážně restaurování středověkých dřevěných polychromovaných soch.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Anna Třeštíková, Průzkum a restaurování dvou nově zakoupených obrazů, In: Štěpánka Chlumská, Obrazy z legendy o sv. Kateřině. Mistr Litoměřického oltáře a jeho dílna, (kat. výst.), Praha 1999, s. 67–75. 

- Anna Třeštíková, Průzkum a restaurování Madony na lvu zvané Klosterneuburská, Bulletin Národní galerie v Praze XIV, Praha 2004, s. 31–33 (německy) a s. 134–135 (česky).

- Anna Třeštíková, Zpráva o restaurování reliéfu Narození Krista z Třebařova u Krasíkova, inv. č. P 647, Bulletin Národní galerie v Praze XX–XXI, Praha 2010–2011, s. 35–39 (německy) a s. 144–145 (česky).

- Anna Třeštíková, Zpráva o restaurování reliéfu Sedící P. Marie, inv. č. 8879, Bulletin Národní galerie v Praze XX–XXI, Praha 2010–2011, s. 57–59 (německy) a s. 156–157 (česky).

 

ODBORNÁ ČINNOST:

Restaurátorské realizace – výběr:

- restaurování souboru plastik Otto Gutfreunda pro výstavu ve Veletržním paláci v letech 1995–1996

- Mistr Litoměřického oltáře: průzkum a restaurování dvou deskových obrazů: Svatá Kateřina před císařem Maxentiem a Pohřeb svaté Kateřiny, inv. č. O17425 a O 17426

- Ukřižovaný z Malešova, inv. č. VP 736/2000

- Sedící Panna Marie, inv. č. P 8879

- Narození Krista z Třebařova u Krasíkova, inv. č. P 647

 

KONTAKT:

trestikova@ngprague.cz

 

tel.:      221 879 245, 221 879 254, 222 316 995

fax.:     222 316 666

 

 

ak. mal. rest. Jiří Třeštík

 

AVU v Praze, obor restaurování, absolvent

od 1977  svobodné povolání; restaurování polychromovaných plastik, závěsných obrazů a nástěnných maleb

od 1993  v NG v Praze, Restaurátorské oddělení, restaurátor, specializuje se na průzkumy a restaurování děl evropského malířství období 15.–18. století

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – VÝBĚR:

- Jiří Třeštík – Anna Třeštíková, Krucifix z Moravské galerie v Brně, Technologia artis č. 2, s. 92–93, Praha 1992.

- Jiří Třeštík, Figurální kresby pod deskovými obrazy v kapli sv. Kříže na Karlštejně, in: Magister Theodoricus – dvorní malíř císaře Karla IV. Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna, (kat. výst.), s. 611–613, Praha 1998.

- Jiří Třeštík – Hana Seifertová, Jsou obrazy Roelanta Saveryho Ráj a Krajina s ptáky původními protějšky?, Bulletin Národní galerie v Praze XII–XIII, s. 97–103 (anglicky) a s. 160–164 (česky), Praha 2003.

- Jiří Třeštík – Hana Seifertová, Rachel Ruysch – Lesní zákoutí s květinami, (kat. výst. Dílo sezóny), Národní galerie v Praze 2003.

- Jiří Třeštík – Radka Šefců, Restaurátorské průzkumy – technika malby, in: Albrecht Dűrer - Růžencová slavnost, 1506–2006, (kat. výst.), Praha 2006.

- Jiří Třeštík – Jana Odvárková – Andrea Rousová (NG in Prague) – Tomáš Grygar (Academy of Sciences of Czech Republic, Institute of Inorganic Chemistry) – Tomáš Trojek (Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering), Yellow pigments in the painting Venus and Adonis from the collections of the National Gallery in Prague. Aegidius Sadeler II. or another unknown author?, SEM and microanalysis in the study historical technology, materials and conservation (SEM 2010), BP Lecture Theatre, British Museum, London, 2010, (poster).

 

ODBORNÁ ČINNOST:

Restaurátorské realizace – výběr:

- Antonfrancesco di Giovanni dello Scheggia?, Paridův soud

- Antonfrancesco di Giovanni dello Scheggia?, Únos Heleny

- Roelandt Savery, Ráj a Krajina s ptáky

- Gerrit Dou, Mladá dáma na balkóně

- Rachel Ruysch, Feston s květinami a ovocem 

- Rachel Ruysch, Lesní zákoutí s květinami a hmyzem

 

KONTAKT:

trestik@ngprague.cz

tel. : 233 090 547

 

 

 

 

 

 

 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní